fz_animacja

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa w Fabryce Zabawy w czasie epidemii

fz_animacja

nowoczesny

Plac Zabaw

dla dzieci

fz_animacja

dla Klubowiczów Fabryki Zdrowia

-10% na wszystkie wejscia

do Fabryki Zabawy!

fz_animacja

nowoczesny

Plac Zabaw

dla dzieci

Oferta

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy otwarci w formie zorganizowanych zajęć plastycznych i ruchowych (warsztatów).
Przedstawiamy program i godziny warsztatów (wymagane zapisy).
Prosimy o zapoznanie się z planem i dostosowanie do wymogów sanitarnych.
Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Warsztaty plastyczne dzieci mają na celu całkowite zaangażowanie się w działania twórcze. Zorganizowane warsztaty różnych technik plastycznych dają możliwość rozwoju zainteresowań w różnych kierunkach. W warsztatach wykorzystywane będą: kredki, flamastry, klej, papier kolorowy. Uczestnicy w zależności od programu mają do wyboru wszystkie znane techniki plastyczne. Scenariusz każdych warsztatów ustalany jest zgodnie z potrzebami danej grupy, uczestnicy działają w warunkach przyzwolenia i akceptacji dla wszelkich sposobów realizacji zadań. Stwarza to korzystne warunki dla rozwoju twórczych poszukiwań.

Plan i tematy warsztatów indywidualnych:

Poniedziałek – Niedziela

10.00 – 11.00 – Kolorowanki
11.00 – 12.00 – Zabawna małpka z papierowego kubka
12.00 – 13.00 – Piesek kłapouch z papieru
13.00 – 14.00 – Papierowe serwetki
14.00 – 15.00 – Kolorowy motyl z papieru
15.00 – 16.00 – Królik z papierowego talerzyka
16.00 – 17.00 – Okazjonalna kartka
17.00 – 18.00 – Wyklejanki, wydzieranki
18.00 – 19.00 – Kotek z tektury
19.00 – 20.00 – Kolorowanki

Regulamin warsztatów indywidualnych w Fabryce Zabawy

Regulamin warsztatów indywidualnych w „Fabryce Zabawy”.

1. Niniejszy Regulamin warsztatów indywidualnych (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki uczestników warsztatów organizowanych w sali zabaw Fabryka Zabawy. Wejście na teren sali zabaw jest równoznaczne z akceptacją wszystkich regulaminów tam obowiązujących.

2. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację warsztatów i zarządcą sali zabaw Fabryka Zabawy oraz wprowadzającym niniejszy Regulamin jest spółka P.S.W. „WtórStal” sp.j. w Stalowej Woli, tel. 15 844 48 81, zwany dalej Organizatorem.

3. Warsztaty indywidualne organizuje zarządca sali zabaw Fabryka Zabawy.

4. Za uczestnika warsztatów indywidualnych uważa się dziecko w wieku 2 – 12 roku życia.

5. Warsztaty indywidualne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 14 – 20, oraz soboty i niedziele w godz. 10 – 20 w miejscach do tego przystosowanych.

6. Warsztaty indywidualne odbywają się po zebraniu odpowiedniej grupy uczestników. Mogą odbywać się poprzez rezerwację grupy zorganizowanej, indywidualną decyzję zarządcy sali zabaw Fabryka Zabawy o organizacji warsztatów w formie otwartych, bezpłatnych lub płatnych zajęć lub jako dodatkowa atrakcja (płatna lub bezpłatna) podczas imprez tematycznych organizowanych w sali zabaw Fabryka Zabawy.

7. Warsztaty indywidualne organizowane przez zarządcę sali zabaw Fabryka Zabawy należy zarezerwować z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem. Rezerwacja warsztatów w prawidłowym terminie nie daje gwarancji odbycia się warsztatów. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rezerwacji w terminie krótszym niż 1 dzień. O możliwości zrealizowania rezerwacji Klient w każdym wypadku zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo przed zaplanowanym terminem warsztatów.

8. Rezerwacji wstępnej terminu warsztatów indywidualnych należy dokonać telefonicznie, mailowo pod adresem biuro@fabryka-zabawy.eu lub poprzez messenger.

9. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora telefonicznie bądź mailowo o ostatecznej liczbie uczestników warsztatów indywidualnych na 1 dzień wcześniej przed planowanymi warsztatami.

10. Koszt Pakietów warsztatów indywidualnych określa cennik dostępny na stronie internetowej.

11. Zabrania się przynoszenia przez Zamawiającego własnego jedzenia i picia na teren sali zabaw.

12. Warsztaty indywidualne zaplanowane są co 1 godzinę.

13. W przypadku uczestniczenia w warsztatach opiekunów dzieci, maksymalna liczba opiekunów przypadających na 1 dziecko wynosi 2 osoby.

14. Prowadzący warsztaty lub animacje może odmówić zajęć z dzieckiem, które nie słucha lub odmawia wykonania jego poleceń bądź utrudnia udział w zajęciach innym uczestnikom.

15. Organizacja warsztatów i animacji nie polega na przejęciu opieki nad dzieckiem, a jedynie ma na celu zorganizowanie czasu wolnego. W czasie zajęć opieką nad dziećmi sprawują ich rodzice lub dorośli opiekunowie, w szczególności w sytuacji, gdy dzieci oddalają się od miejsca prowadzenia zajęć.

16. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są poinformować animatora o chorobach, uczuleniach lub przeciwwskazaniach zdrowotnych dziecka biorącego udział w warsztatach lub zajęciach animacyjnych.

17. Podczas wybranych warsztatów i animacji są wykonywane zdjęcia, które mogą zostać umieszczone na stronie internetowej www.fabryka-zabawy.eu lub profilu sali zabaw Fabryka Zabawy prowadzonym na portalu facebook.com. Tym samym udział dzieci w warsztatach lub animacjach jest równoznaczny z zezwoleniem na wykorzystywanie wizerunku dziecka przez zarządcę sali zabaw Fabryka Zdrowia do celów marketingu i promocji własnych usług.

18. Prowadzący i właściciel sali zabaw Fabryka Zabawy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w szatni lub w innych miejscach na terenie sali zabaw. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni będą przechowywane przez prowadzącego salę zabaw przez tydzień od dnia znalezienia, a po tym terminie prowadzący salę zabaw będzie mógł oddać pozostawione rzeczy na cele charytatywne.

19. Korzystający z sali zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.

20. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących Regulaminu i zasad korzystania z sali zabaw oraz poszczególnych urządzeń.

21. Prowadzący salę zabaw zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na salę zabaw osobie, której zachowanie jest niezgodne z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w regulaminach na sali zabaw.

22. Prowadzący, właściciel oraz pozostały personel sali zabaw nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zleconych przez klienta usług/ofert z przyczyn niezależnych od obsługi i zarządu sali zabaw takich jak: wypadki powodujące opóźnienia; zastosowanie się do żądań straży pożarnej, policji, ochrony Parku Handlowego Tarnobrzeg ; śmierć lub wypadek pracownika/podwykonawcy, akty wandalizmu i terroru; zamknięcie Parku Handlowego Tarnobrzeg; awaria atrakcji, urządzeń, elektryczności, innych czynników niezbędnych do realizacji usługi/oferty; zagrożenie pożarowe lub bezpieczeństwa klientów lub pracowników oraz inne zdarzenia losowe lub wypadki siły wyższej.

23. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu są: Regulamin Sali Zabaw Fabryka Zabawy, Regulamin COVID, dostępne na stronie www.fabryka-zabawu.eu oraz punkcie informacyjnym sali zabaw Fabryka Zabawy.

24. Prowadzący salę zabaw informuje, iż ze względów bezpieczeństwa obszar sali zabaw jest objęty monitoringiem wizyjnym.

25. P.S.W. „WtórStal” sp.j. w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 19, jest administratorem danych osobowych osób korzystających z sali zabaw zbieranych i przetwarzanych w związku z monitoringiem. Każdy korzystający z sali zabaw, którego dane są przetwarzane przez zarządcę ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania z sali zabaw.

26. Sposób przetwarzania danych osobowych, których P.S.W. WtórStal sp.j. jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane osobowe są przetwarzane, opisany jest w Polityce Prywatności Fabryki Zabawy zamieszczonej na stronie internetowej www.fabryka-zabawy.pl oraz w punkcie informacyjnym sali zabaw Fabryka Zabawy. Dane kontaktowe w sprawie RODO: odo@fabryka-zdrowia.eu.

27. W sprawach porządkowych nieujętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga zarządca sali zabaw Fabryka Zabawy, określony w pkt 2.

28. Uczestnik warsztatów indywidualnych oraz korzystający z sali zabaw Fabryka Zabawy w związku ze stanem epidemii COVID-19, oświadcza że: jest zdrowy, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u niego i innych domowników symptomów wirusa COVID-19 i innych chorób zakaźnych, w związku z czym może brać udział w warsztatach prowadzonych przez salę zabaw Fabryka Zabawy.

29. Uczestnik warsztatów został poinformowany o zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa, które będą zmierzały do minimalizacji ryzyka zakażenia, a które mogą ulec zmianie/zostać doprecyzowane w zależności od brzmienia przepisów powszechnie obowiązujących, względnie zaleceń właściwych organów np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak również na skutek regulacji wprowadzonych przez właściciela/zarządcę obiektu.

30. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na możliwość niedopuszczenia mnie do udziału w warsztatach, w przypadku jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek objawy chorobowe.

 

Plan i tematy warsztatów urodzinowych:

12.00 – 13.00 – Kartka okazjonalna
16.00 – 17.00 – Kartka okazjonalna

Regulamin warsztatów urodzinowych w Fabryce Zabawy

Regulamin warsztatów urodzinowych w „Fabryce Zabawy”.

1. Niniejszy Regulamin warsztatów urodzinowych (zwany dalej „Regulaminem”) określa prawa i obowiązki uczestników przyjęcia urodzinowego organizowanego w sali zabaw Fabryka Zabawy. Wejście na teren sali zabaw jest równoznaczne z akceptacją wszystkich regulaminów tam obowiązujących.

2. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację warsztatów i zarządcą sali zabaw Fabryka Zabawy oraz wprowadzającym niniejszy Regulamin jest spółka P.S.W. „WtórStal” sp.j. w Stalowej Woli, tel. 15 844 48 81, zwany dalej Organizatorem.

3. Warsztaty urodzinowe organizuje zarządca sali zabaw Fabryka Zabawy.

4. Za uczestnika warsztatów urodzinowych uważa się dziecko w wieku 2 – 12 roku życia.

5. Warsztaty urodzinowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 16-19, oraz soboty i niedziele w godz. 11-14 lub 15-18 w miejscach do tego przystosowanych tj salkach urodzinowych.

6. Warsztaty urodzinowe odbywają się po zebraniu odpowiedniej grupy uczestników. Mogą odbywać się poprzez rezerwację grupy zorganizowanej, zamówienie na przyjęcie urodzinowe, indywidualną decyzję zarządcy sali zabaw Fabryka Zabawy o organizacji warsztatów w formie otwartych, bezpłatnych lub płatnych zajęć lub jako dodatkowa atrakcja (płatna lub bezpłatna) podczas imprez tematycznych organizowanych w sali zabaw Fabryka Zabawy.

7. Warsztaty urodzinowe organizowane przez zarządcę sali zabaw Fabryka Zabawy należy zarezerwować z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem. Rezerwacja warsztatów w prawidłowym terminie nie daje gwarancji odbycia się warsztatów. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni. O możliwości zrealizowania rezerwacji Klient w każdym wypadku zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo przed zaplanowanym terminem warsztatów.

8. Rezerwacji wstępnej terminu warsztatów urodzinowych należy dokonać telefonicznie, mailowo pod adresem biuro@fabryka-zabawy.eu lub poprzez messenger.

9. Potwierdzeniem rezerwacji warsztatów urodzinowych jest wpłacenie zadatku w wysokości min 50 zł. gotówką.

10. Zadatek na warsztaty urodzinowe jest wpłacony przez Zamawiającego (rodzic lub opiekun dziecka) na konkretny termin i godzinę warsztatów i jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji z warsztatów w terminie krótszym niż 2 dni od planowanych warsztatów. W sytuacji przeniesienia terminu warsztatów na inną datę, zaliczka nie przepada.

11. Rezerwacja warsztatów urodzinowych bez wpłacenia zadatku przez Zamawiającego ważna jest 7 dni kalendarzowych od momentu złożenia rezerwacji wstępnej. W razie braku zadatku w terminie, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana przez Organizatora.

12. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora telefonicznie bądź mailowo o ostatecznej liczbie uczestników warsztatów urodzinowych na 1 dzień wcześniej przed planowanymi warsztatami.

13. Koszt Pakietów warsztatów urodzinowych określa cennik dostępny na stronie internetowej.

14. W przypadku mniejszej liczby dzieci na warsztatach urodzinowych, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za wymaganą liczbę dzieci zgodnie z wybranym Pakietem Urodzinowym. W sytuacji gdy w warsztatach uczestniczy większa ilość dzieci – opłata pobierana będzie za rzeczywistą liczbę uczestników zgodnie z cennikiem.

15. Zabrania się przynoszenia przez Zamawiającego własnego jedzenia i picia oraz piniaty.

16. Warsztaty urodzinowe zaplanowane są na 3 godziny. Minimalna liczba płatnych uczestników warsztatów jest uzależniona od rodzaju oferty: w przypadku rezerwacji warsztatów podczas przyjęć urodzinowych wynosi 6 osób, w przypadku grupy zorganizowanej 50.

17. W przypadku uczestniczenia w warsztatach opiekunów dzieci, maksymalna liczba opiekunów przypadających na 1 dziecko wynosi 2 osoby.

18. Prowadzący warsztaty lub animacje może odmówić zajęć z dzieckiem, które nie słucha lub odmawia wykonania jego poleceń bądź utrudnia udział w zajęciach innym uczestnikom.

19. Organizacja warsztatów i animacji nie polega na przejęciu opieki nad dzieckiem, a jedynie ma na celu zorganizowanie czasu wolnego. W czasie zajęć opieką nad dziećmi sprawują ich rodzice lub dorośli opiekunowie, w szczególności w sytuacji, gdy dzieci oddalają się od miejsca prowadzenia zajęć.

20. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są poinformować animatora o chorobach, uczuleniach lub przeciwwskazaniach zdrowotnych dziecka biorącego udział w warsztatach lub zajęciach animacyjnych.

21. Podczas wybranych warsztatów i animacji są wykonywane zdjęcia, które mogą zostać umieszczone na stronie internetowej www.fabryka-zabawy.eu lub profilu sali zabaw Fabryka Zabawy prowadzonym na portalu facebook.com. Tym samym udział dzieci w warsztatach lub animacjach jest równoznaczny z zezwoleniem na wykorzystywanie wizerunku dziecka przez zarządcę sali zabaw Fabryka Zdrowia do celów marketingu i promocji własnych usług.

22. Prowadzący i właściciel sali zabaw Fabryka Zabawy nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych w szatni lub w innych miejscach na terenie sali zabaw. Rzeczy znalezione lub pozostawione w szatni będą przechowywane przez prowadzącego salę zabaw przez tydzień od dnia znalezienia, a po tym terminie prowadzący salę zabaw będzie mógł oddać pozostawione rzeczy na cele charytatywne.

23. Korzystający z sali zabaw zobowiązani są do zachowania czystości i porządku.

24. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących Regulaminu i zasad korzystania z sali zabaw oraz poszczególnych urządzeń.

25. Prowadzący salę zabaw zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na salę zabaw osobie, której zachowanie jest niezgodne z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w regulaminach na sali zabaw.

26. Prowadzący, właściciel oraz pozostały personel sali zabaw nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zleconych przez klienta usług/ofert z przyczyn niezależnych od obsługi i zarządu sali zabaw takich jak: wypadki powodujące opóźnienia; zastosowanie się do żądań straży pożarnej, policji, ochrony Galerii Stal; śmierć lub wypadek pracownika/podwykonawcy, akty wandalizmu i terroru; zamknięcie Galerii Stal; awaria atrakcji, urządzeń, elektryczności, innych czynników niezbędnych do realizacji usługi/oferty; zagrożenie pożarowe lub bezpieczeństwa klientów lub pracowników oraz inne zdarzenia losowe lub wypadki siły wyższej.

27. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu są: Regulamin Sali Zabaw Fabryka Zabawy, Regulamin COVID, dostępne na stronie www.fabryka-zabawu.eu oraz punkcie informacyjnym sali zabaw Fabryka Zabawy.

28. Prowadzący salę zabaw informuje, iż ze względów bezpieczeństwa obszar sali zabaw jest objęty monitoringiem wizyjnym.

29. P.S.W. „WtórStal” sp.j. w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 19, jest administratorem danych osobowych osób korzystających z sali zabaw zbieranych i przetwarzanych w związku z monitoringiem. Każdy korzystający z sali zabaw, którego dane są przetwarzane przez zarządcę ma prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu korzystania z sali zabaw.

30. Sposób przetwarzania danych osobowych, których P.S.W. WtórStal sp.j. jest Administratorem oraz prawa i żądania osób, których dane osobowe są przetwarzane, opisany jest w Polityce Prywatności Fabryki Zabawy zamieszczonej na stronie internetowej www.fabryka-zabawy.pl oraz w punkcie informacyjnym sali zabaw Fabryka Zabawy. Dane kontaktowe w sprawie RODO: odo@fabryka-zdrowia.eu.

31. W sprawach porządkowych nieujętych niniejszym Regulaminem rozstrzyga zarządca sali zabaw Fabryka Zabawy, określony w pkt 2.

32. Uczestnik warsztatów urodzinowych oraz korzystający z sali zabaw Fabryka Zabawy w związku ze stanem epidemii COVID-19, oświadcza że: jest zdrowy, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u niego i innych domowników symptomów wirusa COVID-19 i innych chorób zakaźnych, w związku z czym może brać udział w warsztatach prowadzonych przez salę zabaw Fabryka Zabawy.
Został poinformowany o zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa, które będą zmierzały do minimalizacji ryzyka zakażenia, a które mogą ulec zmianie/zostać doprecyzowane w zależności od brzmienia przepisów powszechnie obowiązujących, względnie zaleceń właściwych organów np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak również na skutek regulacji wprowadzonych przez właściciela/zarządcę obiektu.
Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na możliwość niedopuszczenia mnie do udziału w warsztatach, w przypadku jeżeli zostaną zauważone jakiekolwiek objawy chorobowe.


Polityka prywatności | Polityka cookies Realizacja: rychlak.design

Facebook